Nie siej zamętu w sercu ani niepokoju. Uczyń je przestronnym, bo w takim tylko zamieszkuje mądrość - Miyamoto Musashi

Cele statutowe

Celami Fundacji są:

1. Działanie na rzecz osób uzależnionych od używek, ich rodzin i najbliższych, osób z środowisk patologicznych, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania.

2. Zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i patologiom społecznym oraz innym uzależnieniom mającym destrukcyjny wpływ na dzieci, młodzież i dorosłych.

3. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności związanej z walką z narkomanią, alkoholizmem i patologią społeczną oraz innymi uzależnieniami mającymi destrukcyjny wpływ na dzieci, młodzież
i dorosłych.

4. Promocja i popieranie idei sportu w walce z narkomanią, alkoholizmem i patologią społeczną oraz innymi uzależnieniami mającymi destrukcyjny wpływ na dzieci, młodzież i dorosłych.

5. Pobudzanie świadomości społeczeństwa związanej z zagrożeniami płynącymi z uzależnienia od narkotyków i alkoholu oraz innych uzależnień mających destrukcyjny wpływ na dzieci, młodzież i dorosłych.

6. Ochrona interesów osób uzależnionych i wpół-uzależnionych oraz zagrożonych patologią.

7. Promocja klubów sportowych oraz zawodników wspierających ideę Start-Sport.

8. Pomoc klubom sportowym oraz sportowcom w organizacji turniejów, zawodów sportowych oraz w wyjazdach na zawody i turnieje.

9. Organizacja szkoleń, prelekcji, wykładów, wystaw, koncertów oraz innych imprez związanych z tematyką walki z zagrożeniami płynącymi ze strony uzależnień i sytuacji patologicznych.

10. Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych i współ-uzależnionych oraz zagrożonych patologią.

11. Aktywizacja zawodowa sportowców oraz wspieranie klubów w rozwoju.

12. Budowa, obsługa i promocja internetowej platformy medialnej o charakterze informacyjnym, prewencyjnym i profilaktycznym.

13. Współpraca z innymi podmiotami mająca na celu rozwój i promocję portalu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez.

2. Organizowanie i pomoc klubom sportowym oraz pojedynczym zawodnikom w organizacji zawodów sportowych i turniejów.

3. Utworzenie ośrodka informacji na stronie internetowej Fundacji.

4. Prowadzenie działalności wydawniczej.

5. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

6. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia.

7. Opiniowanie projektów dotyczących walki z narkomanią, alkoholizmem i patologią społeczną.

8. Inne działania realizujące cele statutowe.

9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

10. Budowę, obsługę i promocję internetowej platformy medialnej o charakterze informacyjnym, prewencyjnym i profilaktycznym; tworzenie i publikowanie materiałów filmowych, informacyjnych i prewencyjnych; promocję portalu wśród społeczeństwa.

11. Współpracę z innymi podmiotami wspierającymi rozwój i promocję portalu.